I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup kurzů a konzultací (dále též jen jako „produkt“ nebo „služby“přes webové rozhraní www.hedviga-nosalova.cz provozovaném Hedvigou Nosáľovou, Dobré pole 13, 691 81, IČ: 07011202, zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Mikulov podle §71 odst. 2 živnostenského zákona. (dále též jen jako „Prodávající“).

2. Nákup produktu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou ve  smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktu nebo s užíváním internetových stránek www.hedviga-nosalova.cz souvisí.

3. Přeji si, aby pro Vás moje produkty a služby byly přínosné a aby čas strávený na mých webových stránkách byl pro Vás příjemný a abyste přesně věděli, co u  na webových stránkách naleznete, jak celý proces nákupu produktu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřeším Vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíteProsím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte  ještě před objednáním produktu nebo služby (tj. před kliknutím na tlačítko Objednat nebo „Odeslat“ nebo “ Přejít k bezpečné platbě“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Odeslat“nebo „Přejít k bezpečné platbě“ mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte  s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako  připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy (tedy  jako Prodávající především dodat Vám produkt nebo službu přesně podle Vaší objednávky a Vy jako Kupující zaplatit za dodaný produkt nebo službu dohodnutou cenu).

II.
Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je:
Hedviga Nosáľová
IČ: 07011202
Prodávající není plátcem DPH (jsem Jsem identifikovanou osobou s DIČ pro zahraniční subjekty: CZ9554014271 )
se sídlem Dobré pole 13, 691 81
zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Mikulov podle §71 odst. 2 živnostenského zákona.

Adresa pro doručování: Dobré pole 13, 691 81
Kontaktní telefon: +420 702503617
Adresa pro doručování elektronické pošty: hedviga@nosalova.cz.

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.hedviga-nosalova.cz, nebo emailem uzavře se mnou, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů nebo konzultačních služeb nabízených na uvedeném webovém rozhraní. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.hedviga-nosalova.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se zaregistrujete na webových stránkách www.hedviga-nosalova.cz , zřídíme vám uživatelský účet. K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje na Vaši mailovou adresu. Zavazujete se zavazovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností ze smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

III.
Objednávka a uzavření smlouvy přes webové rozhraní

1. Kupující objednává produkt přes webové rozhraní www.hedviga-nosalova.cz, tj. skrze objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře nebo emailem.

2. POPIS PRODUKTU. Na webovém rozhraní www.hedviga-nosalova.cz je uveden seznam nabízených produktů a služeb včetně popisu, co obsahuje, komu je určen. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní www.hedviga-nosalova.cz jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU. Pro objednání konzultací přes webové rozhraní www.hedviga-nosalova.cz slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu nebo vyberete danou položku ve formuláři, údaje pro fakturaci (zejména jméno, příjmení, adresu, u podnikatelů IČO, případně DIČ), způsob úhrady je platbní kartou přes platební bránu Stripe.

Před odesláním objednávky Vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat nebo „Odeslat“ nebo „Přeít na bezpečnou platbu“.

O obdržení objednávky Vás budu informovat mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z  strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z  strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání Vám ji zašlu.

IV.
Cena produktu a platba

1. CENA PRODUKTU A SLUŽEB. U jednotlivých produktů a služeb je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty pro objednávky s místem plnění a dodání produktu, zboží či služby v České republice (nejsem plátce DPH, jsem Identifikovanou osobou pro režim MOSS), pro Slovenskou republiku a nebo pro jiné země kromě České republiky jsou ceny uvedeny bez daně z přidané hodnoty, dále je uvedena daň z přidané hodnoty pro danou zemi dle uvedení klienta a celková cena (včetně DPH). Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko Objednat nebo „Odeslat“ nebo „Přejít na bezpečnou platbu“) je již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z  strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkt dodat  až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávkyPři platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu Stripe.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Platba musí být připsána na bankovní účet nejpozději 24 hodin před konzultací. V opačném případě mohu konzultaci přesunout na jiný termín.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací podmínky – konzultace

1. Poskytování konzultací se řídí především občanským zákoníkem.

2. Při poskytování konzultací se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování poradenských služeb. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ním jsou považované za důvěrné a jak Vy, tak  se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem.

3. Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo emailem nebo prostřednictvím objednávkového formuláře. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 11 do 15 hodin. Zavazuji se Vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 14 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude moje kapacita plně vyčerpána. V případě, že Vám nemůžu nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno emailem nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněnod smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

VI.
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Je-li předmětem smlouvy dodání služby (konzultace), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby Vám byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ).

2. Jste-li spotřebitel, právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na hedviga@nosalova.cz.  

4. Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě Vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 2 dnpo splatnosti a v případě podstatného porušení Vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem.

VII.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené smlouvě, jejímu plnění či  činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese hedviga@nosalova.cz.

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 12. 2020.

Obchodní podmínky
Tvorba, pronájem, údržba webů

Obchodní podmínky
Nákup online produktů

Obchodní podmínky
Individuální konzultace

Ochrana osobních údajů
a Cookies